Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

  • technik laboratórnej medicíny
  • medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant
  • farmaceutický laborant, technik pre zdravotnícke pomôcky,
  • rádiologický technik, zubný asistent,
  • dentálna hygienička, verejný zdravotník,
  • asistent výživy, optometrista
  • očný optik, masér, zdravotnícky asistent
  • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie

 


Aktuality

Zdravotnícki laboranti s II.stupňom VŠ - zákon o minimálnych mzdových požiadavkách


UPOZORNENIE NA ZMENU!

Podľa novely zákona č.578/2004 Z.z. z dátumu 1.5.2015 je výška poplatku za vedenie registra od roku 2016 15 €, poplatok je splatný do konca januára príslušného kalendárneho roka

Poplatky za aktualizáciu registra sa platia

na číslo účtu: 0273781818/0900,

IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX

variabilný symbol: 1206,
špecifický symbol: posledná časť Vášho registračného čísla
bez písmena povolania - napr. 00123, do poznámky pre prijímateĺa uveďte Vaše meno a priezvisko

Vážené kolegyne, kolegovia,

Na sekretariát komory aj priamo na mňa bolo adresovaných niekoľko žiadostí  a informácií, či sa SK MTP pripojí k akcii sestier a pôrodných asistentiek v zmysle podpory zmeny novely zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vo forme podávania výpovedí. Na zasadaní Rady SK MTP, Kontrolného výboru a Disciplinárnej komisie dňa 5.12 2015 v Trenčíne sme prebrali všetky možnosti a dopady takéhoto postupu. Aj na základe výsledku podporenia deklarácie, ktorá bola prvým stupňom v spoločnom postupe komôr, sme sa rozhodli, že naďalej  podporujeme nátlakové akcie sestier a pôrodných asistentiek,  ale SK MTP nepôjde samostatne do týchto akcií, resp. nebude organizovať podávanie výpovedí v našich povolaniach.

Ďakujem Vám za pochopenie.

Strápková Janka, Bc., prezidentka SK MTP


Spoločné zásadné pripomienky nižšie uvedených organizácií:

1.odmeňovanie všetkých zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach

2. odmeňovanie na základe dohodnutej výšky koeficientov

3. zohľadnenie rokov praxe

28.07.2015 – stretnutie zástupcov SK MTP  na MZ SR rozporové konanie k návrhu zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov - riešenie našich zásadných pripomienok – žiadna z pripomienok zo strany MZ SR nebola akceptovaná

12.08.2015 Prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. spolu so zástupcami Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, Slovenskej komory fyzioterapeutov, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb, a Odborovým združením Sestier a pôrodných asistentiek v stredu 12. 8. 2015 odovzdali do podateľne Úradu Vlády SR list pre premiéra Roberta Fica, v ktorom ho požiadali o prijatie v súvislosti so zákonom o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov. Reagujú tak na neúspešné rozporové konanie k zákonu, počas ktorého žiadna z prednesených pripomienok nebola akceptovaná.

26.08.2015 – stretnutie s premiérom R. Ficom – v prvej požiadavke  premiér pripustil garantovanie mzdy vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach, teda okrem štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadeniach (súkromných). V ďalších dvoch požiadavkách poveril ministra V. Čisláka, aby dohodol podrobnosti.VYHLÁSENIE

Stavovské a odborové organizácie požadujú zapracovať zásadné pripomienky, inak pôjdu do nátlakových aktivít

Bratislava 27. 7. 2015 – Návrh o spoločnom postupe odmeňovania zdravotníckych pracovníkov z dielne Ministerstva zdravotníctva SR je neprijateľný pre slovenských zdravotníkov. V prípade, že minister zdravotníctva Viliam Čislák v rozporovom konaní nebude akceptovať zásadné pripomienky stavovských a odborových organizácií, tí začnú pripravovať celoslovenské nátlakové aktivity. Zhodli sa na tom na najvyšší predstavitelia šiestich stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve na pracovnom stretnutí k návrhu novely zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a stavovských organizáciách, ktoré organizovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave.

Šiesti predstavitelia stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve sa dohodli, že po rozporovom konaní k zákonu 578/2004 sa budú stretávať iba všetci spoločne.

Predstavitelia stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve trvajú na tom, že pôsobnosť novely zákona musí byť pre všetkých zdravotníckych pracovníkov bez ohľadu na zriaďovateľa, teda ako pre štátnych tak aj pre neštátnych. Nová legislatíva musí odzrkadľovať rast miest na základe odpracovaných rokov praxe a taktiež sa opierať o koeficienty, ktoré niekoľkokrát predložili jednotlivé stavovské a odborové organizácie v zdravotníctve.

 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

 Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,Janka Strápková, dipl.mt.l.

Slovenská komora fyzioterapeutov, Eva Solčániová

 Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, Ing. Marián Hudák, MPH

 Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Mgr. Anton Szalay

 Odborové združenia SaPA, Elen Ondreákovácreated by MAGAT