Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SeK MTP logo

pharmaacademy

edukafarm

drmax

Vzdelávanie zdravotníkov cez internet.
Získajte kredity na prvom slovenskom,
vzdelávacom portáli pre zdravotníkov.

Vzdelavanisester.cz

Vitajte na našich internetových stránkach

SKMTP je stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje zdravotníckych pracovníkov kategórií:

 • zdravotnícky laborant,
 • farmaceutický laborant,
 • technik pre zdravotnícke pomôcky,
 • rádiologický technik, 
 • zubný asistent,
 • dentálna hygienička, 
 • verejný zdravotník,
 • nutričný terapeut, 
 • optometrista,
 • očný optik, 
 • masér, 
 • praktická sestra (v študijnom odbore zdravotnícky asistent),
 • sanitár, vykonávajúcich príslušné povolanie
 
  
 

 Informácie nájdete aj na facebooku :
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov SK MTP 
 
Telefonické kontakty : 

  032/  6494545 ,  032/640 15 52.

 

Úradné hodiny

 

Pondelok

8:00 – 12:00 hod.

 13:00 – 15:00 hod.

Streda

8:00 – 12:00 hod.

 13:00 – 16:00 hod.

Piatok

8:00 – 12:00 hod.

 

 

 

 

Zmena úradných hodín sa bude aktuálne prispôsobovať

situácií s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19.

 

 

 
 

     


Aktuality

Upozornenie na úhradu ročných poplatkov


Prianie do Nového roku 2021

Milé kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi popriať vám všetkým do nového roku 2021 hlavne veľa zdravia, lásky,
šťastia, pohody a energie na zvládnutie náročných okamihov, ktoré pre nás
priniesla táto náročná doba .
Prajem vám všetkým , aby ste túto situáciu zvládli hlavne v zdraví .
Budeme sa snažiť, aby povolania združené v našej komore boli
 postavené na miesto, ktoré im právom patrí .

Iveta Šluchová
prezidentka SK MTPPROSBA / SITUÁCIA V NEMOCNICIACH / pomoc s podporou pri informovaní RIZÍK ochorenia / podpora opatrení


Pracovné stretnutie zástupcov komôr a hlavných odborníkov MZ SR

 

Pracovné stretnutie zástupcov komôr a hlavných odborníkov MZ SR

 

dňa 13. novembra 2020 sa na pôde MZ SR uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike „praktická sestra" a prehodnoteniu kompetenčného rámca tejto profesie v nadväznosti na stanovisko Európskej komisie na základe pozvánky riaditeľa odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií

PhDr. Milana Laurinca, PhD., MPH .

 

Za našu komoru sa zasadnutia zúčastnili : prezidentka SK MTP - Iveta Šluchová

                                                                           praktická sestra  - Alica Ballová

Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia SK SaPA na čele s prezidentkou Mgr. Ivetou Lazorovou MPH

Spolu s hlavnou odborníčkou pre odbor ošetrovateľstvo PhDr. Gonádrovou -Vyhníčkovou , dipl. s.

 

Témou rokovania bolo premenovanie povolania praktická sestra na zdravotnícky asistent a riešenie kompetencií tohto povolania.

Hlavným problémom je názov odboru , kde je nesúlad s ES a Európska komisia trvá na premenovaní späť na ZA. Za každý deň  omeškania hrozí Slovensku pokuta vo výške  20 000 €.

Potom začala diskusia o kompetenciách voči ktorým má EK výhrady. Vzniesli sme s pani Ballovou viaceré námietky, ktoré však musia byť ešte konzultované s odborom vzdelávania.

Argumentovala som s tým, že situácia v našich zdravotníckych zariadeniach je dramatická čo sa týka personálu a preto praktické sestry vykonávajú aj činnosti, ktoré sú aj nad rámec ich kompetencií.

p. Ballová  priblížila v celom rozsahu  problémy z praxe .

Výňatok zo zápisnice :

Prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Bc. Iveta Šluchová:

- zdôraznila, že sa neustále manipuluje v zdravotníckom systéme a robia sa nesystémové zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotníckych pracovníkov (ako aj zmena názvu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru v roku 2018),

- súhlasí s úpravou názvu praktická sestra na zdravotníckeho asistenta,

- pripomenula, že sa neustále prekračujú kompetencie všetkých zdravotníckych pracovníkov v praxi,

- zo strany zamestnávateľa je na zdravotníckych pracovníkov vyvíjaný neustály nátlak na realizovanie činností, na ktoré nemajú odbornú spôsobilosť.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH:

- opakovane zdôrazňuje model poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti: sanitár - starostlivosť o prostredie, asistent - základná ošetrovateľská starostlivosť, sestra - manažment ošetrovateľskej starostlivosti,

- vidí problém v nepochopení celého systému poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského tímu (sestra, praktická sestra a sanitár) a potreby zadefinovania a dodržiavania kompetencií jednotlivých zdravotníckych pracovníkov,

- zdôraznila potrebu praktických sestier (zdravotníckych asistentov) v poskytovaní základnej ošetrovateľskej starostlivosti aby odbremenili sestry od týchto činností. 

Člen komory medicínsko-technických pracovníkov, Alica Ballová, praktická sestra:

- súhlasí so zmenou názvu praktická sestra na zdravotnícky asistent,

- pripomenula, že zamestnávateľ nezohľadňuje špecializačné štúdium v odbore praktická sestra a že nie sú zadefinované činnosti po ukončení tohto špecializačného štúdia,

Hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Gonádrová-Vyhníčková, dipl. s. :

- v období zmien, ktoré sa týkali praktickej sestry (r.2018) opakovane upozorňovala na nesúlad s Európskou smernicou, zásah do regulovanej profesie sestry a chaos, ktorý nastane v zdravotníctve  na Slovensku,

- zdôraznila potrebu zosúladiť kompetencie praktických sestier (zdravotníckych asistentov) s odborným vzdelávacím štandardom, ktorý určuje rozsah získaných teoretických vedomostí a praktických skúseností.

Riaditeľ OŠsIZP PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH:

- je potrebné realizovať kroky, ktoré zatraktívnia všetky zdravotnícke povolania, na ktorých chce OŠaIZP aktívne pracovať s odbornými stavovskými organizáciami,

- prečítal jednotlivé body, ktoré sa týkajú pripravovaných zmien v kompetenciách praktických sestier, o ktorých aktívne diskutovali všetci zúčastnení pracovného stretnutia,

- zmenu kompetencií praktických sestier bude konzultovať aj s riaditeľkou odboru zdravotníckeho vzdelávania s Prof. Jankechovou,

                                                                            Iveta Šluchová

                                                                             


 


Výzva "Stop hazardu so zdravím"created by MAGAT